فرم پیشنهادات

برای ارسال پیشنهاد ات خود میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید

بخش خصوصی
بخش کارمندان فنی و حرفه ای
* نام و نام خانوادگی شما
محل خدمت
واحد سازمانی
مدرک تحصیلی
سمت
سابقه خدمت-سال/ماه
*ایمیل شما
*تلفن تماس

* شرح وضعیت موجود و اشکالات آن

کد امنیتی