***متقاضیان می توانند با شماره تلفن گویای 1670 و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا کارشناس مربوطه تماس حاصل نمایند***  
فرم درخواست متقاضيان مهارت آموزي در محيط كار واقعي
*    
*    
*  
*  
*  
*    
*  
*    
نام حرفه هایي كه تمايل به مهارت آموزي دارید :
*  
*  
*    
*    
*  
فراخوان های سازمانی
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
سایت قدیم
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها